image

Miljöpolicy

Att tillverka skorstenar som ofta ses som en symbol för miljöförstöring och sedan prata om miljöarbete kan verka något kluvet.
Det är dock som alla vet inte själva skorstenen som producerar eventuella utsläpp utan oftast någon form av uppvärmingsanläggning eller industriprocess.
Idag är de flesta skorstenar vi tillverkar avsedda för någon form av biobränlseanläggning som oftast byggs för ersätta oljeeldning.
Vi känner oss därför i högsta grad delaktiga i det miljöarbete som pågår i landet.
 
Vad gäller vårt eget miljöarbete i vår egen tillverkning håller vi på med en miljödiplomerig.
Detta miljöledningssystem är utformat i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.
Detta är en kravstandard som flera kommuner och organisationer står bakom för att samordna de olika miljödiplomeringssytemen som växt fram i landet.
 
Vi håller som bäst på med diplomeringen och räknar med att kunna vara diplomerade vid halvårsskiftet 2012.
All personal genomgår en grundläggande miljöutbildning.
 
Nuvarande miljöpolicy i korthet.
 
- Vi skall minimera vår påverkan på miljön.
- VI skall hushålla med matrial- och energiresurser.
- Myndigheters lagkrav skall vara vår lägsta nivå.
- Vid investeringar skall hänsyn tas till miljöpåverkan.
- Vi skall forlöpande förbättra vårt miljöarbete genom uppföljning och utbildning.